Sipariş Koşulları

Satıcı ve Alıcı birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Teklifler Satıcı mallarında modifikasyonlar yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle işburada belirtilmesi gerekir ki, malların teknik belgelerinde yer alan boyut ve ağırlık bilgileri örnek olarak verilmiş olup Satıcı tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Satıcı’nın tekliflerinin ekinde yer alan çizim ve belgeler, münhasıran Alıcı’nın kullanımına yönelik olup, Satıcı tarafından verilen yazılı bir izin olmadan kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara ifşa edilemezler. * Mal teslimatı Mal, taşıyıcıya yüklendiği an itibariyle Alıcı’ya teslim edilmiş olarak addedilecek ve ilgili tüm nakliye riskleri münhasıran Alıcı’ya ait olmak üzere taşınacaktır. Alıcı, gelen malı teslim almak zorundadır. Aksi takdirde, söz konusu durumdan kaynaklanan tüm zarar ve masraflar Alıcı’ya ait olacaktır. Teslim edilen mallarda herhangi bir ayıp, eksik veya başkaca bir şikâyet sebebi bulunması halinde, malların teslim tarihinden itibaren sekiz gün içinde bu durum belgelenecek ve bilgi verilecektir. Aksi takdirde, söz konusu mallara ilişkin Alıcı’nın tüm hakları ortadan kalkacaktır. Mücbir sebepler, aşan siparişler, ithalatta yaşanabilecek gecikmeler ve Satıcı’nın kontrolü dışında gerçekleşebilecek herhangi bir olaydan ötürü teslimatın gerçekleşmemesi veya gecikmesi halinde, Alıcı’nın herhangi bir tazminat hakkı yoktur. Belirtilen teslimat şartları her halükarda olağan gecikmeler için sınırlayıcı değildir; başka bir deyişle, makul süreler içinde yaşanabilecek olağan gecikmeler Alıcı tarafından kabul edilir ve Satıcı’ya bundan dolayı ek sorumluluk yüklenmez. * Tedarik şartları Tedarik, sipariş teyidinde belirtilen şart ve hükümler uyarınca gerçekleştirilecektir. Söz konusu şart ve hükümler, sipariş teyidinin Alıcı’ya ulaşması ile ve işbu genel satış şart ve hükümleri uyarınca tümüyle anlaşılmış ve kabul edilmiş olarak addedilecektir. Sipariş teyidinde aksi yönde bir düzenleme olmadığı takdirde, sipariş teyidi düzenlemeleri ve işbu genel satış şart ve hükümleri arasında bir çatışma bulunduğunda sipariş teyidi düzenlemeleri geçerli olacaktır. Anılan şartlar her halükarda satış faturasının kaydedildiği an itibariyle anlaşılmış ve kabul edilmiş olarak addedilecektir. * Ödeme Fatura, Taraflar arasında mutabık kalınmış olan süreler içinde ödenmelidir. Fatura ödemesindeki herhangi bir gecikme, T.C. Merkez Bankası tarafından ilgili dönem için ilan edilen temerrüt faiz oranının iki puan üstündeki oran üzerinden hesaplanacak gecikme faizine yol açacaktır. Ödemelerde yaşanan gecikmeler, Satıcı’nın Alıcı’ya yapmakta olduğu tedarikleri durdurma hakkını doğuracaktır. * Mülkiyeti muhafaza kaydı Satıcı tarafından tedarik edilen malların mülkiyetinin devri, Alıcı ile arasındaki iş ilişkisinden kaynaklanan alacakların tümünün kapatılmasına bağlıdır. Alıcı, Satıcı’nın kendisinden olan alacaklarını tümüyle ödeyinceye kadar, Satıcı tarafından verilecek yazılı bir izin olmadan malları satamaz veya rehin veremez. Bu sürede mülkiyetin Satıcı lehine muhafazasını en iyi şekilde temin etmek bağlamında, Alıcı üçüncü şahıs alt-alıcılara karşı vekilimiz sıfatında olacaktır. Alıcı, mal bedeli ödemesini kararlaştırılan süreler içinde kısmen veya tamamen yapmadığı takdirde, Satıcı’ya karşı gerek ilgili satış ve gerekse aralarındaki iş ilişkisine istinaden diğer tüm satışlarla ilgili olarak yüklenmiş olduğu borçları derhal kapatmak yükümlülüğünde olacaktır. Böyle bir durumda – mal bedelinin ödenmemesi ve mülkiyeti muhafaza kaydına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi – Türk Borçlar Kanunu’nun 126. Maddesi uyarınca sözleşme feshedilebilecektir. * Alıcının vazgeçmesi Alıcı’nın malların teslimatından önce sözleşmeden vazgeçmesi halinde, söz konusu vazgeçmeye ilişkin olarak yapacağı yazılı bildirimin Satıcı’ya ulaştığı ana kadar Satıcı’nın gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar, çizimler, malzeme hazırlıkları, vb. muhtelif faaliyetlere ilişkin masrafların Alıcı’ya fatura edilmesi hakkı saklıdır. * Nakliye Taraflar arasında başkaca bir anlaşma bulunmadığı takdirde, nakliye masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. * Tolerans Taraflar arasında başkaca bir anlaşma bulunmadığı takdirde, genişlik, boy ve kalınlık boyutları Satıcı tarafından standart olarak uygulanan toleranslara tabidir. * Malların iadesi Malların iadesi, açıkça yasada düzenlenenler dışında, Taraflar arasında önceden yapılan yazılı bir anlaşmayı gerektirir ve Satıcı, iade edilmiş malların geri alımı, test edilmesi ve benzeri ile söz konusu malları yenilemeye ilişkin olarak gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin tüm harcamalarını Alıcı’ya fatura etme hakkını saklı tutar. Alıcı’nın talebi üzerine Satıcı’nın özel olarak üretmiş olduğu veya üçüncü şahıslardan satın almış olduğu mallar, Alıcı’nın iade etme hakkı yasalarda açıkça düzenlenmiş olmadıkça, iade kapsamı dışındadır. Satıcı’nın, her halükarda söz konusu özel üretim ve/veya üçüncü şahıstan yaptığı alım kaynaklı masraf ve harcamalarının tamamını Alıcı’dan tazmin etme hakkı olacaktır. * Teminat ve sorumluluk sınırlaması Alıcı teminat hakkından mahrum kalmadığı takdirde, Satıcı ayıplı malzemeleri kendi tesislerinde değiştirmek veya tamir etmek için gerekeni yapacaktır. Bu kapsamdaki mallar ve ilgili malzemeler her zaman Satıcı’nın tesislerine teslim edilmelidir ve bundan dolayı doğacak nakliye masrafları Alıcı’ya aittir. Teminat, malların normal yıpranması, yanlış kurulumu ve uygun olmayan kullanımını içermez. Habasit her halükarda dolaylı ve/veya sonuçsal zararlardan sorumlu olmayacaktır; özellikle, yasaların izin verdiği ölçüde, ne Habasit, ne de Habasit’in iştirakleri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri veya vekilleri (topluca “Habasit” olarak anılacaklardır), herhangi bir zarardan (özel, arızi, dolaylı, cezai, emsali veya sonuçsal) ve/veya kar kaybından, iş durmasından, bilgi ve veri kaybından veya Habasit’in mal tedarikinden kaynaklanan herhangi bir başka mali kayıptan dolayı sorumlu olmayacaklardır. Buna ilaveten, herhangi bir sebeple malların kullanımı veya kullanılmamasından kaynaklanan sorumluluklar da, ilgili sorumluluğun sözleşmesel veya sözleşme harici bir nedenden (haksız fiil de dahil) kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, teminat kapsamı dışındadır; bu durum, ilgili zararlara ilişkin olarak Habasit’in önceden bilgilendirilmiş olması halinde de geçerlidir. Her halükarda, işbu hüküm bağlamında, Habasit’in gerek sözleşmesel, gerek sözleşme harici bir nedenden (haksız fiil de dahil) veya gerekse herhangi bir başka durumdan kaynaklanan azami sorumluluğu, söz konusu mallar için ödenmiş olan meblağları geçemez. *Yetkili mahkeme Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık konusunda, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. *Genel Hükümler K.D.V. malların fiyatlarına dâhil değildir. İşbu belge içeriğinde yasalardan kaynaklanan herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik yürürlük tarihi itibariyle bağlayıcı olacaktır. Satıcı’nın malları ve fiyatları üzerinden öncesinde bildirim yapma yükümlülüğü olmaksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır. Herhangi bir ihtilaf halinde, Satıcı’nın yasal kayıt ve defterleri Taraflar arasındaki münhasır delil olarak kabul edilecektir. Tarih: SATICI ALICI

Kapat